СОФИЯ-МЕЖДУНАРОДЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ (МОК) "КЪМ ЗАВЕТА-КУБРАТ 105"

Печат
AddThis Social Bookmark Button

НА 17 ФЕВРУАРИ В СОФИЯ СЕ СЪСТОЯ ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ (МОК) "КЪМ ЗАВЕТА-КУБРАТ 105". ОБСЪДЕНИ БЯХА ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ВСЕБЪЛГАРСКИ СЪБОР ПО СЛУЧАЙ 105 ГОДИНИ ОТ ОТКРИВАНЕТО НА ГРОБА НА ВЕЛИКИЯ КАН НА БЪЛГАРИТЕ КУБРАТ КРАЙ СЕЛЦЕТО МАЛА ПЕРЕШЧЕПИНА В ДНЕШНА УКРАЙНА И ИЗГРАЖДАНЕТО НА МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС.

ЩЕ БЪДАТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПУБЛИКУВАНИ ПРОТОКОЛИ, ДОКУМЕНТИ И СНИМКИ ОТ РАБОТАТА НА ЗАСЕДАНИЕТО.

 

П Р О Т О К О Л № 1

 

Днес 17.02.2017 г. в гр. София бе проведено заседание на

Международния Организационен Комитет на тема

провеждане

на

ВСЕБЪЛГАРСКИ СЪБОР

„КЪМ ЗАВЕТА–КУБРАТ 105“

 

         Заседанието бе открито от Г-н Румен Спасов, който благодари на участниците за готовността да работят за родолюбивото дело.

         Присъстващите се представиха и запознаха. Утвърден беше дневния ред на заседанието и бяха приети нови членове на Международния Организационен Комитет.

         Заседанието протече при следния дневен ред:

          1.Кратка история на мероприятия и събития, провеждани на могилата на Кан Кубрат в близкото минало. Запознаване с проекта от 2012 г. за изграждане на Мемориален комплекс и извършеното досега (Румен Спасов).

          2.Обсъждане на организацията за подготовка на Събора и доизграждането на Мемориала.

          3.Предложение за програма на Събора.

          4.Предложение за текст на Обръщение към всички българи във връзка със Събора „КЪМ ЗАВЕТА – КУБРАТ 105“.

          5.Обсъждане на организацията по пътуването.

          6.Предложение за нови членове на МОК:

Участниците в заседанието бяха запознати с хронологията на събитията от 2001 г. насам, започвайки с поставянето на мемориалната плоча в чест на Кан Кубрат.

В хода на дискусия стана ясно, че действията на МОК трябва да бъдат насочени в две посоки:

          1.Организиране на Всебългарски събор на 16-ти и 17-ти септември 2017 г.

          2.Построяване на Мемориалния комплекс.

         Всички достигнаха до единно мнение, че построяването на мемориален комплекс е дългосрочен процес без ясна крайна дата на завършването му. За целта трябва да се търси подкрепата на държавните органи на България и Украйна. Г-н Симеонов информира присъствуващите, че първите действия в това направление вече са направени. В това отношение следва да се извърши нужното и в Украйна, за да се рестартира проекта и да се обезпечи провеждането на събора. Отчетено бе, че организационните действия трябва да се съобразят със сложната политическа, икономическа и социална обстановка, както и с обществените нагласи на местните власти в днешна Украйна.

         Акцентирано бе върху необходимостта да се привлекат към делото българи от Балканския регион и други страни по света.

         Особено внимание беше отделено за финансирането на проекта и събора. За целта трябва да се открие дарителска банкова сметка. Поради мащабността на проекта, за събирането на средства е нужно да се ангажират всички членове на МОК.

Определени бяха работните групи по различните направления. Засега остава отворена групата, отговаряща за организирането на артистичната програма.

Беше прието Обръщение към българите по света.

Заседанието беше проведено в делова атмосфера, в дух на разбирателсто и конструктивизъм.

Бяха взети и следните решения:

          1.МОК да се събира поне един път месечно.

          2.Да се започне активна кампания за популяризиране на събора и Мемориалния комплекс.

          3.Да се стартира дарителска кампания.

          4.Да се подготвят картички за дарение, всяка на стойност от 10 лв. (5 EUR).

          5.Всеки член на МОК да се ангажира с пласирането на минимум 100 броя картички или да осигури дарение на стойност от 1000 лева. Събраните средства ще послужат за организационни нужди, командировъчни разходи и пр.

          6.Представители на МОК да заминат за Украйна в най-близко време с цел организация на пътуването и настаняването на гостите, подготовката на събора и строителството на мемориалния комплекс.

          7.До края на месец юли да има яснота на групите за пътуването.

          8.Беше утвърдена Програмата на Събора.

          9.До следващото заседание да се доокомплектоват работните групи.

10. Да се приемат нови членове на МБФ „Хан Кубрат“.

 

Лиляна Анастасова

протоколчик

 

Румен Спасов

Председател на Международния Организационен Комитет